Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü, 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi, 3 Öğretim Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaktadır. Yetiştiricilik Bölümünde, yetiştiricilik Anabilim Dalı ve Hastalıklar Anabilim Dalı olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır. 
 
Yetiştiricilik Anabilim Dalı
 
Anabilim Dalı kapsamında, özellikle bölgesel akuakültür sektörünün ihtiyaçları konusunda yarının Su Ürünleri Mühendislerinin eğitilmesi, mühendislerimize çevreye duyarlı tekniklerin kullanılması yetkisinin kazandırılmasına çalışılmaktadır. Tatlı su balıkları ve deniz balıkları yetiştiriciliği ile ilgili, lisans ve lisansüstü dersler yürütülmektedir. Bununla birlikte sektörel mühendislik becerilerinin kazandırılması için dersler kapsamında uygulama çalışmalarıyla verilen bilgiler pekiştirilmektedir. Dünyada akuakültür sektörünün sürdürülebilir büyümesinin sağlanabilmesi için yeni türlerin kültüre alınması, larva ve yavru beslemesi, yem ham maddelerinin sindirilebilirliği, beslemede protein ve enerjinin dengelenmesi, altenatif yem ham maddeleri ve yem katkılarının değerlendirilmesi gibi konularda çalışmalar, yumuşakça, kabuklu ve eklembacaklılar yetiştiriciliği, plankton kültürü, balık besleme ve yem teknolojisi, üretim tesislerinin planlanması gibi konularda dersler verilmektedir.

Bölgesel ve ülkesel akuakültür sektörü sayısal ve kapasite olarak hızlı bir artış sürecindedir. Üniversitemize, akuakültürde karşılaşılan sorunlar ve güncel teknikler ile ilgili talepte bulunulduğunda, en kısa zamanda ve en kapsamlı biçimde talepler değerlendirilmektedir. Zira, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 500.000 ton olarak belirlenen 2023 yılı Ülkesel akuakültür üretimimiz için zaman kaybına tahammül kalmamıştır. Doğal ve ekonomik kaynaklarının güncel bilgi ve teknolojiyle en iyi şekilde aktive edilmesi gerekmektedir.

Anabilim dalı laboratuar uygulamaları Merkez kampusundaki Fakülte binasında bulunan laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir. Canlı uygulamaları ise İyidere ilçesi, Sarayköy mevkiinde bulunan İyidere Su Ürünleri Üretim Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Rize ili İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliğine bağlı işletmelerinde gerçekleştirilmektedir.

İyidere Su Ürünleri Üretim, Eğitim ve Araştırma Merkezimizde halen normal ve albino gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), Çoruh alabalığı (Salmo coruhensis), Fırat alası (Salmo trutta), mersin balıkları (karaca mersin (Acipenser gueldestaedtii), uzun burun mersin (A. stellatus) ve Sibirya mersin balığı (A. baeri)), tilapia (Oreochromis niloticus), Avrupa yayın balığı (Siluris glanis) gibi türler üzerinde lisans, yüksek lisans bitirmeleri ve projeler kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Yetiştiricilik Anabilim Dalında; 2 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Araştırma Görevlisi ve 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.
 
Hastalıklar Anabilim Dalı
 
Fakültemizin temel misyonu kapsamında eğitim-öğretim planında bulunan dersler konusunda lisans ve yüksek lisans eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Su ürünleri alanında faaliyet gösteren kuruluşlara ve ilgili kurumlara, ülkemizde son yıllarda hızla büyümekte olan gerek akuakültür ve gerekse doğal su kaynaklarında dağılım gösteren alabalık, levrek, çipura, vs gibi balık türlerinin sürdürülebilir üretimini sağlamak için patojenik ve apatojenik hastalıklarının teşhis ve tedavi yöntemlerinin araştırılmasını ve uygulanmasını gerçekleştirmektir. Bu bağlamda ulusal ve uluslar arası çalışmalarda yer alabilecek projeleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Ana Bilim Dalımız, eğitim öğretim faaliyetleri dışında bölgemizde faaliyet gösteren su ürünleri işletmelerinin sağlık problemlerinin çözümüne yönelik hizmet vermektedir.

Hastalıklar Anabilim Dalı olarak lisans düzeyinde, Balık Hastalıkları, Balık Sağlığı Yönetimi gibi temel derslerin yanı sıra Yüksek Lisans düzeyinde daha spesifik olan balık sağlığı konuları öğrencilere aktarılmakta ve mezunların bölgesel ve ulusal düzeyde balık sağlığı konusunda güncel temel bilgileri öğrenme, hastalıkların teşhisine yönelik metotları uygulama ve tedavi amaçlı pratikleri kazanmaları sağlanmaktadır. Hastalıklar anabilim dalına ait konuları irdeleyen sorunlara çözüm önerileri sunmayı amaçlayan Lisans bitirme çalışmaları, Yüksek lisans ve Ar-Ge projeleri gerçekleştirilmektedir. Bu projelerin özellikle bölgesel su ürünleri sektöründe karşılaşılan problemlere çözüm önerileri üreterek katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Hastalıklar Anabilim Dalı personeli özellikle TUBITAK, DPT ve BAP kaynaklı projelerde gerek yürütücü ve gerekse araştırmacı olarak yer almaktadır. Hastalıklar Anabilim Dalında; 2 Profesör, 1 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Laboratuarında balık hastalıklarının doğru teşhis yapılabilmesi için uygun balık numunesinin gönderilmiş olması oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda Üniversitemiz Döner Sermaye Birimi üzerinden Hastalıklar Anabilim Dalına resmi olarak gelen numuneler kabul edilmektedir. Laboratuara gönderilecek balık numunelerinin asgari olarak aşağıdaki özellikleri taşıması ve laboratuar personeli ile irtibatlı olunması gerekmektedir.

Numune alımı: Gönderilecek balık numunesi canlı ve hastalık belirtilerini taşıyor olmalı. Balıklara herhangi bir tedavi uygulanmamış olmalı. Balık sayısı yeterli olmalı (10-40 balık). Her bir tank ya da havuzun balıkları ayrı kaplarda laboratuara gönderilmeli. Hastalık ile ilgili anamnez bilgileri (Boy, ağırlık, Su kalite değerleri, mortalite, morbidite, ölüm süreleri, iştahsızlık, uyuşukluk vs.) verilmeli.