Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü

Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 5 Araştırma Görevlisi, 1 Öğretim Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile Su Ürünleri Mühendisliği Bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaktadır. Temel Bilimler Bölümünde, İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı ve Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır. Temel Bilimler bölümünde dersler teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Bölüm bünyesinde Su kirliliği ve kontrolü, Balık sistematiği ve biyo-ekolojisi, Limnoloji, Plankton bilgisi, Su omurgasızları, Su bitkileri ve Oşinografi vb. dersler verilmekle beraber, bu dersler ve çeşitli araştırmaların yürütülmesinde kullanılan Su Kimyası, Genetik, Balık Müzesi ve Akuatik Toksikoloji olmak üzere 4 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölümümüzde Deniz Biyolojisi ve İç sular Biyolojisi alanlarında özgün çalışmalar yapılmaktadır. Genel olarak Doğu Karadeniz Kıyıları Denizel alanlarında ve Akarsularında yaşayan bitkisel (flora) ve hayvansal (fauna) organizmaların sistematiği ve ekolojisi üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki deniz ve akarsularda su ürünleri ile ilgili mevcut işletmelere kapasite arttırılırken ve kurulması düşünülen işletmelere su kalitesi, su kirliliği ve çevre konularında yardımcı olunmaktadır. Ayrıca yöredeki içme suyu kaynaklarının belirlenmesi ve su kalitesinin izlenmesinde fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik su kalite parametreleri belirlenmektedir. Bunlara ek olarak gerek bölgede gerekse bölge dışında kurulması planlanan Hidro-Elektrik Santrallerin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporları ile ilgili olarak Hidrobiyolojik ve Ekolojik Değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Bölümümüzde ulusal (BAP, TÜBİTAK) ve uluslar arası (AB) kuruluşlarca desteklenen projeler yürütülmektedir.
 
İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı
 
Fakültemizde Temel Bilimler Bölümü altında İç sular biyolojisi anabilim dalı olarak, su ürünleri stoklarımızın korunmasına, verimli işletilmesi ve balık avcılığının düzenlemesine, var olan stokların sistematik olarak incelenmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu su kaynaklarımızdaki faunası ve floranın tespiti, planktonik ve bentik organizmaların belirlenmesi, su kalitesi ve kirliliği, ötrofikasyon gibi çalışmalar, anabilim dalımızın çalışma konularını oluşturmaktadır. İçsular biyolojisi ile ilgili uygulamalar ise ülkenin tüm akarsularında ve çevredeki göllerde yapılmaktadır. Ayrıca, tatlı su türlerinin moleküler taksonomik çalışmaları, bu türlerin koleksiyonu ve DNA veri bankalarının oluşturulması, akuatik mikrobiyoloji konuları da bölüm çalışmaları arasındadır. Ayrıca termofilik sularda (kaplıca) yaşayan mikroorganizmalardan endüstriyel alanda kullanılan enzimler keşfedilerek bu enzimler karakterize edilmektedir.
 
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı
 
Deniz Biyolojisi Anabilim Dalında, denizlerimizdeki biyolojik çeşitliliğinin saptanması, oşinografik izleme çalışmaları, fauna ve flora yapısının ortaya çıkarılması, fitoplankton dinamiği, deniz makroalgleri sistematiği, ekolojisi ve dağılımının belirlenmesi, ekonomik önemi olan ve nesli tehlikede olan canlı türlerinin tespit edilmesi, denizel rekreasyonel alanları geliştirmek ve korunması gerekli hassas alanları geliştirmek amacıyla sualtı resif çalışmaları, dalgıçlık faaliyetleriyle her türlü sualtı araştırmaları, sualtı fotoğrafçılığı, deniz kirliliğinin fizikokimyasal, mikrobiyal ve moleküler biyoteknolojik teknikler kullanılarak tespiti konularında çalışmalar yürütülmektedir. Deniz biyolojisi uygulamaları, fakültemize ait 25 m’lik Araştırma gemisi vasıtasıyla Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin diğer kıyılarındaki çeşitli sahalardan örnekler toplanıp, fakültemizdeki laboratuarlarda incelenmesi ile gerçekleştirilmektedir.
 
Genetik Laboratuarı
 
Genetik laboratuarında özellikle deniz ve tatlı su balık taksonları, daha düşük düzeydeki omurgalılar (tatlı su ıstakozları, yengeçler vs.) ve diğer omurgasız organizmaların (Isopod, Copepod vs.) sırasıyla toplam DNA ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) tekniği ile özel DNA dizilerinin arttırılmasını takiben genetik teşhisi, popülasyon yapılarının, filogenetik ilişkilerin tespiti amacıyla genetik belirteç olarak kullanılan mitokondriyal DNA (COI-II-III, Cytb, 16S rRNA, NDI-III, Kontrol bölgesi vs.) ve nükleer DNA ( 5S rRNA, RAG1-2, S1-2 vs.) gen bölgelerinin PZR-RFLP, DNA-DNA hibridizasyonu, RAPD, SNP ve DNA Dizileme Analizi gibi moleküler tekniklere dayalı analizi gerçekleştirilmektedir. Şimdiye kadar çalışılan türler istavrit, kral balığı, alabalık, acıbalık, siraz balığı, yayın, karagöz ve izmarit balıklarıdır. Bunlara ek olarak, termofilik bir bakteri olan Anoxybacillus gonensis glikoz izomerazının genetik mutasyonlarla geliştirilmesi çalışılmaktadır.
 
 
AKADEMİK PERSONEL